• KH021168
  • 29-05-2017 12:00
  • 2538

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Ngày 15/04/2017, Công ty cổ phần đô thị Ninh Hòa đã tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2017, về tham dự Đại hội có hơn 58 cổ đông đại diện cho 217,377 cổ phần chiếm tỉ lệ 97,14% số cổ phần biểu quyết của công ty.Đội văn nghệ công ty biểu diễn chào mừng đại hội


Ông Dương Văn Lúc  – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc công ty thông qua trương trình đại hội
– Xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc
– Chia cổ tức năm 2016 cho cổ đông bằng tiền mặt
– Phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ năm 2017


Bà Nguyễn Thị Bình – Thành viên HĐQT kiêm phó Giám đốc công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2016
– Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017
– Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.