• nhansu
  • 11-07-2019 02:11
  • 29

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018

        Ngày 10/07/2019, Công ty cổ phần đô thị Ninh Hòa đã tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm tài chính 2018, về tham dự Đại hội có 51 cổ đông đại diện cho 272.831 cổ phần đạt tỉ lệ 99,65%/ số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

DSC_0324.JPG

                Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại Hội

DSC_0318.JPG

                       Đoàn Chủ Tịch tại Đại Hội

DSC_0322.JPG

Ông Dương Văn Lúc – Chủ tịch HĐQT công ty thông qua trương trình Đại hội,Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội

DSC_0326.JPG

Bà: Nguyễn Thị Bình  - Giám đốc công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

DSC_0331.JPG

Bà: Nguyễn Thị Hoàng Hạ  - Kế toán trưởng công ty báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 và Kế hoạch tài chính năm 2019

DSC_0335.JPG        

Ông Ngô Công Hải – Thành viên HĐQT báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụcủa HĐQT được giao năm 2018 và phương hướng hoạt động trong năm 2019

DSC_0342.JPG

      Bà Trần Thanh Vân  – Trưởng ban kiểm soát báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ của BKS được giao năm 2018

DSC_0346.JPG

   Cổ Đông Trịnh Kiên tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến tại Đại hội

DSC_0366.JPG

     Cổ Đông Nguyễn Việt Dũng tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến tại Đại hội

DSC_0390.JPG

      Hội đồng quả trị ra mắt thành viên mới bổ sung Trịnh Kiên (bên phải)