• nhansu
  • 11-05-2020 11:22
  • 1390

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, Nhiệm kỳ IV (2020 – 2025)

Ngày 08/05/2020, Công ty Cổ Phần Đô Thị Ninh Hòa tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông, nhiệm kỳ IV (2020-2025). Về tham dự Đại hội có 53/57 cổ đông đại diện cho 328.364 cổ phần đạt tỷ lệ 99.95% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ông Nguyễn Xuân Vinh – Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự.

Đoàn chủ tọa Đại hội.

 

Ông Dương Văn Lúc – Chủ tịch HĐQT công ty thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

 

Ông Ngô Công Hải - Thành viên HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019.

 

Bà Nguyễn Thị Bình – Giám đốc công ty báo cáo kế hoạch SXKD năm 2019 và phương án hoạt động 2020, tổng kết nhiệm kỳ III (2015-2019).

 

Bà Trần Thanh Vân – Trưởng BKS báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ III (2015-2019).

 

Bà Nguyễn thị Hoàng Hạ - Kế toán trưởng báo cáo quyết toán năm 2019 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS 2020. Kế hoạch phát hành cổ phần năm 2020.

 

Ồng Trương Thanh Hiệp – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

Kết quả Đại hội đã bầu các chức danh như sau:

I.Bầu HĐQT:

  1. Ông Dương Văn Lúc: Chủ tịch HĐQT- người đại diện pháp luật công ty Cổ Phần Đô Thị Ninh Hòa.

  2. Bà: Nguyễn Thị Bình: Thành viên HĐQT.

  3. Ông Dương Văn Lợi: Thành viên HĐQT.

  4. Ông Trịnh Kiên: Thành viên HĐQT.

  5. Ông Ngô Đức Vũ: Thành viên HĐQT.

II. Bầu ban kiểm soát

  1. Ông Ngô Công Hải: Trưởng ban.

  2. Bà Trần Thanh Vân: Thành viên BKS.

  3. Ông Nguyễn Dzu: Thành viên BKS.

III. Bầu Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng công ty.

  1. Bà Nguyễn Thị Bình: Giám đốc công ty.

  2. Ông Võ Hữu Hoàng: Phó giám đốc công ty.

  3. Bà Nguyễn Thị Hoàng Hạ: Kế toán Trưởng công ty.

 

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025) ra mắt Đại hội.

 

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025) ra mắt Đại hội.

 

Ồng Dương Văn Lúc – Chủ tịch HĐQT tặng quà cho thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2015-2019).