• KH021168
  • 13-06-2018 12:00
  • 2154

Thông báo ban hành đơn giá nước sinh hoạt

Công ty cổ phần đô thị Ninh Hòa trân trọng thông báo đơn giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt nông thôn đối với 03 hệ thống cấp nước xã Ninh Tân, Ninh Ích, Ninhh Lộc như sau:

- Thời gian áp dụng: Từ kỳ hóa đơn thu tiền nước tháng 07 năm 2018

- Đơn giá áp dụng:

STT Đối tượng/ Mục đích sử dụng Đơn giá (đồng/m khối)
1 Nước sinh hoạt  
  SH1: từ 01m3 đến 10m3/hộ/tháng 3.700
  SH2: trên 10m3 đến 20m3/hộ/tháng 4.600
  SH3: trên 20m3 đến 30m3/hộ/tháng 5.500
  SH4: trên 30m3/hộ/tháng 9.000
2 CQHC,ĐVSN, Nước công cộng 5.500
3 Hoạt động sản xuất vật chất 6.800
4 Kinh doanh dịch vụ 11.000

- Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (52 đồng/m3), thuế tài nguyên nước nhưng chưa bao gồm chi phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt, chi phí đấu nối, lắp đặt đồng hồ nước và ống nhánh đến hộ sử dụng nước theo nghị định 117/2008/NĐ-CP của chính phủ.

Quyết định (đính kèm)