• KH021168
  • 25-07-2018 12:00
  • 839

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 74-KH/TU, ngày 22/6/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy Ninh Hòa về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7,khóa XII của Đảng;

        Thực hiện Thông báo số 36-TB/BTGTU, ngay 29/6/2018 của Ban Tuyên giáo Thị ủy Ninh Hòa “Về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng;

          Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/ĐU, ngày 05/7/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7,khóa XII của Đảng.

          Vào ngày 24/07/2018  Đảng bộ Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng.

Đ/c Dương Văn Lúc – Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc Hội nghị


Đ/c Nguyễn Văn Quang – Báo cáo viên của Thị ủy – Phó trưởng Ban Tổ chức truyền đạt nội dung Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.


Đ/c Nguyễn Thanh Phong –Báo cáo viên của Thị ủy - Bí thư xã Ninh Xuân truyền đạt nội dung Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội


Tất cả đảng viên tập trung lắng nghe Báo cáo viên truyền đạt các Nghị quyết