• nhansu
  • 18-03-2021 03:38
  • 1038

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày 18/03/2021, Công ty cổ phần đô thị Ninh Hòa đã tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2021, về tham dự Đại hội có 56 cổ đông đại diện cho 370.092 cổ phần chiếm tỉ lệ 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.