• nhansu
  • 28-03-2022 10:54
  • 581

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Chiều ngày 26/03/2022, Công ty cổ phần đô thị Ninh Hòa đã tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2022, về tham dự Đại hội có 54 cổ đông đại diện cho 409,534 cổ phần chiếm tỉ lệ 98,93% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.