• KH021168
  • 26-12-2018 12:00
  • 2008

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng

       Vào ngày 25/12/2018  Đảng bộ Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.